KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği


Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla TVOICES SESLENDİRME VE PRODÜKSİYON AJANSI LTD. ŞTİ. (“TVOICES”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:


Hangi Veriler İşlenmektedir?


Aşağıda TVOICES tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda belirtilen verileri kapsayacaktır:


Kişisel Bilgiler

Kimlik Bilgileri: Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi

İletişim Bilgileri: İletişim adresi, cep telefon numarası, e-posta adresi ve size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz

Ve bunlara ek olarak tüm fotoğraf, video, görüntü ve ses kayıtları


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TVOICES tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:


  • Pazarlama – Tanıtım amacıyla medyada, sosyal medyada ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması.
  • Arşiv kayıtları olarak şirket bünyesinde barındırılmasıKişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TVOICES tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca, katılımcının telefon numarası, e-posta adresi yalnızca TVOICES’In faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere mehmetselli.com web sitesi, Google, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest gibi sosyal medya paylaşım platformlarına aktarılabilecektir. Bu amaçlar şunlardır:


  • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • TVOICES’ın tanıtımının ve haberlerinin yollanması,
  • TVOICES’ın ve TVOICES ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilere hukuki, teknik ve ticari bilgilerin sağlanması.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi


Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “açık rızanın alınması” hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz internet ortamında ve web sitesinde elektronik şekilde otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanması


Kişisel verileriniz yukarıdaki hukuki sebepler uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecektir. Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz ise açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TVOICES SESLENDİRME VE PRODÜKSİYON AJANSI Limited Şirketi’nin Göztepe mah. Tünek sok. No:11/12 Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak veya ‘info@mehmetselli.com’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.


Bu haklarınız aşağıda sayılmıştır:


1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verilerini işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeli
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6098 sayılı Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır.


Mehmet Şelli Canlı Seslendirme Eğitimi Hizmeti Konusunda Sözleşme Metni


Bu sözleşme, TVOICES SESLENDİRME VE PRODÜKSİYON AJANSI limited şirketi (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile canlı seslendirme eğitimi almak isteyen kişi (bundan sonra “Hizmet Alan” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.


1. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alan’a seslendirme becerisini artırma amaçlı metin okuma çalışması yapma imkânı sunmaktadır. Bu teknik ile Hizmet Alan, seslendirme tekniklerini öğrenebilir ve yetilerini geliştirebilir.
2. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alan’a seslendirme eğitimini gerçekleştirmek için gerekli ekipman, yazılım ve personel sağlamaktadır.
3. Hizmet Alan, seslendirme eğitimlerine katılmak için Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği gün ve saatlerde belirlenen ofiste bulunmak zorundadır.
4. Hizmet Sağlayıcı, seslendirme eğitimi hizmetinin faydalarını garanti etmemektedir.
5. Hizmet Alan, seslendirme dersleri için Hizmet Sağlayıcı’ya belirlenen ücreti ödemeyi kabul etmektedir. Hizmet Sağlayıcı, eğitim ücretlerini ve ödeme şekillerini Hizmet Alan’a bildirecektir. Hizmet Alan, ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapacaktır.
6. Bu sözleşme, Hizmet Alan’ın hizmeti satın alması ile yürürlüğe girecek ve Hizmet Alan’ın seslendirme derslerini tamamlaması veya taraflardan birinin yazılı olarak feshetmesi ile sona erecektir. Taraflar, sözleşmeyi feshetmek isterlerse, en az 15 gün önceden diğer tarafa bildirmelidirler.
7. Bu sözleşmeden doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda, taraflar öncelikle iyi niyetle görüşerek çözüm arayacaklardır. Eğer anlaşmazlık çözümlenemezse, taraflar İstanbul Mahkemeleri’nin yetkisine ve Türk Hukuku’nun uygulanmasına rıza göstermektedirler.